30 mája, 2017

Úradné preklady

Od februára 2014 som oficiálne zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ako úradný prekladateľ v odbore anglický a slovenský jazyk.

Ide o písomnú formu prevedenia úradného textu z jedného jazyka do druhého, pričom úradný preklad sa skladá z nasledovných častí:

  • Titulná strana (obsahuje údaje o prekladateľovi, preklade, klientovi)
  • Originál prekladu (text, ktorý sa prekladá)
  • Preklad (samotný preklad originálu)
  • Prekladateľská doložka (doložka, ktorá potvrdzuje, že prekladateľ je naozaj zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR, ev. číslo prekladateľa, dátum, podpis a pečiatka prekladateľa)

Všetky tieto časti sa spolu zviažu trikolórou, prelepia a opatria pečiatkou prekladateľa. Len takto vyzerajúci úradný preklad je použiteľný na právne a úradné účely.

Princíp pri úradných prekladoch je rovnaký ako pri neúradných prekladoch.

Mernou jednotkou úradného prekladu je 1 normostrana, t.j. 1800 znakov vrátane medzier.

V zmysle Vyhlášky MS SR §10 odsek 1 písm. b) č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov je tarifná odmena za preklad za každú aj začatú stranu prekladu medzi slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi 19,92 eur.